Кредит за рефинансиране на лоши кредити и задължения

Рединансиране на необслужвани или просрочени кредити

Кредитът за рефинансиране се предлага с цел погасяване или обединяване /консолидиране/ на лоши и необслужвани заеми, отпуснати от други финансови институции или погасяване на стар кредит с нов от банката или кредитната институция от която е отпуснат, но при по-изгодни условия.

Рефинансирането на кредитно задължение дава възможност на кредитополучателите да предоговорят условията по договора си за кредита – размер на кредита, лихви, такси и комисиони, срок, застраховки, обезпечение.

Рефинансирането често се използва за смяна на обслужващата Ви кредитна институция, когато условията на конкуренцията са с по-добри параметри.

Основното предимство при рефинансирането на кредитните продукти /бърз кредит, ипотечен кредит,потребителски кредит, кредитна карта / е наличието на по-нисък ГПР /годишен процент на разходите/, който трябва да компенсира и наказателната лихва при предсрочно погасяване на задължението. ГПР е измерител за всички разходи по Вашия кредит – лихва, такси и комисиони.

Това, което е важно да знаете, при рефинансиране на Вашите задължения е :

1. Каква е таксата за предсрочно погасяване, която е предвидена във Вашия договор ?

Съгласно законът за потребителския кредит таксата за предсрочно погасяваната e:

Кредиторът няма право на обезщетение или неустойка, когато погасяването е в период, при който лихвеният процент по договора за кредит не е фиксиран /кредита е с плаваща лихва/ и когато кредитът е овърдрафт;

Кредиторът има право на обезщетение, когато погасяването е в период, при който лихвеният процент по договора за кредит е фиксиран / лихвения процент е постоянна величина/. Обезщетението на кредитора не може да бъде по-голямо от 1 на сто от предсрочно погасената сума по кредита, когато оставащият период на договора за кредит е по-голям от една година. Когато оставащият период на договора за кредит е по-малък от една година, обезщетението на кредитора не може да е по-голямо от 0,5 на сто от сумата на предсрочно погасения кредит.

2. Рефинансирането е свързано с редица такси и комисиони, характерни за отпускането на нов кредит – такси за разглеждане на документи, комисиони за управление и обработка на кредита, нотариални такси за заличаване на старата ипотека и учредяването на нова, такси в Агенцията по вписванията.

3. Разходи за застраховки – застраховка на кредитополучателя, застраховка „Живот“ и имуществена застраховка по ипотечните кредити. Новите застраховки увеличат разходите при рефинансирането.

4. Не пропускайте да поискате погасителен план, от който ще видите ГПР и какви главници и лихви ще плащате.

Размерът на кредита за рефинансиране обикновено не може да надхвърли сумата на остатъчната главница по ползвания кредит и таксата за предсрочното му погасяване. Изисква се писмен документ от кредитора за наличие на целеви кредит, титуляр, остатъчна главница, такса за предсрочно погасяване, адрес на имота, обезпечение на кредита, номер на сметка, по която да се преведе разрешената за рефинансиране сума. Много често кредитът за рефинансиране се комбинира с отпускането на допълнителен кредитен лимит, ако кредитополучателя отговаря на условията за кредитоспособност на съответната банка или небанкова институция.

Рефинансирането на практика е получаване на нов кредит, със всички посочени по-горе разходи. Ето защо Вашата преценка трябва да бъде ясна и точна и съответно да сте убедени, че от Вашият джоб ще излизат по-малко пари за обслужване на задълженията.

Възможност е и да поискате да предоговорите кредитното си задължение в кредитната институция в която е отпуснато. Предоговарянето на кредит е по-добрия вариант от рефинансирането, защото е свързано с доста по-малко разходи. Вие имате кредитно досие с всички необходими документи за вас, като клиент и за съответните обезпечения. В тарифите на всяка банкова или небанкова кредитна институция има и предвидени такси за предоговаряне на кредитни ангажименти, включително и за превалутиране на заеми.