Posted on

Кредити за стартиране на малък бизнес

Бизнес Кредити, за малък и среден бизнес, за оборотни средства, корпоративни и фирмен кредити за бизнес.

Бизнес кредитите се отпускат на юридически лица,които са регистрирани на територията на страната.Има богато разнообразие от различни варианти на тези кредити,които банките отпускат,в зависимост от конкретните нужди на дадено юридическо лице.Бизнес кредитите се далят основно на два вида: Корпоративни и кредити за малък и среден бизнес.Класификацията на един бизнес се определя главно от неговия оборот.Различните банки имат съответно и различни изисквания за да определят дали един кредит е корпоративен или не.И корпоративния,и кредита за малък и среден бизнес имат няколко разновидности:Кредити за оборотни средства без обезпечение

Това са обикновено кредити,отпускани за покриването на текущите нужди на даден бизнес,без кредитът да бъде обезпечен от имотна ипотека.По тази причина той не надвишава обикновено сумата от 100 000 хил. лева.В момента банките отпускат най-различни варианти на този кредит,както и схеми за погасяване,изготвени от самите кредитоискатели.

Кредити за оборотни средства с обезпечение

При този вид кредити,средствата се отпускат от банките или финансовите институции в зависимост от стойността на въпросното обезпечение.Това могат да бъдат недвижими имоти(търговски обект или жилище) както и собственост на фирмата или на трето лице(фирмен инвентар,оборудване или друг вид движимо имущество).Също така,за обезпечение може да послужи и парична сума депозирана във финансовата институция-кредитор от кредитоискателя или пък друг бизнес,който се явява гарант на фирмата кредитоискател.Обикновено този вид бизнес кредити се отпускат за срок от не повече от 25 години,но разнообразието от оферти на пазара в момента е доста голямо.Финансовата институция-кредитор изготвя експертна оценка на обезпечението,въз основа на която се определя сумата коятода бъде отпусната на кредитоискателя.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Искане за отпускане на кредит
 • Копие от удостоверение -код по БУЛСТАТ
 • Удостоверение за актуално правно състояние
 • Копие от удостоверение за обща данъчна регистрация и регистрация по ДДС
 • Копие от решение за регистрация на фирмата
 • Паспортни данни или лични карти на представляващите фирмата;
 • Годишни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните потоци на фирмата за последната година и последен тримесечен период
 • Протокол от заседание на дружеството за взето решение за ползване на кредит и правомощия на представляващия фирмата;
 • Копие от удостоверение -код по БУЛСТАТ
 • Удостоверение от Данъчна служба за дължими данъчни и други публични задължения
Posted on

Кредитни Карти без доказване на доход и без трудов договор

Кредитни Карти без доказване на доход и без трудов договор: полезна информация и най-новите оферти за нисколихвени кредитни карти.

Когато картодържателя направи вид разплащане с някоя от своите кредитни карти, той автоматично се съгласява да плати определен процент на кредитната компания,издател на картата. При разплащане, картодържателя подписва касова бележка или вкарва своя личен идентификационен номер( PIN код),с които потвърждава своята самоличност.Много бизнеси в наши дни, приемат разплащане по интернет или по телефона, известно като Cardholder Not Present (CNP) transaction,или транзакция без присъствито на картодържателя. Електронна система за потвърждение,позволява на получателя на плащанията да потвърди валидността на кредитните карти,а също и баланса необходим за изпълнението на разплащането.Този процес отнема само няколко секунди,позволяващ потвърждението да стане по време на поръчката. Потвърждението се осъществява посредством терминал за кредитно разплащане или POS система,които са връзката с банката на получателя на плащането.Друг вариант за потвърждение използват някои интернет бизнеси,които имат допълнителни изисквания за потвърждение на валидността на картите,например кодът за сигурност,намиращ се на обратната и страна(обикновено се използват последните 3 цифри).

Може да вземете кредитна карта дори без да е необходимо да доказвате Вашите доходи.

Всеки месец кредитоиздателя изпраща извлечение на кредитодържателя, в което подробно са описани разплащанията,извършени с дадените кредитни карти,също така и неосъществените транзакции и таксите които трбват да бъдат платени. Ако таксите не могат да бъдат изплатени на един път,се определя минимална сума,която трябва да бъде изплащана до определена дата.В този случай, кредитоиздателя начислява лихва. Някои банкови и небанкови институции, назначават автоматично плащане от сметката на картодържателя, като по този начин предодвратяват закъсняло плащане.

Лихвени Проценти

Когато таксите по погасяване на кредитните карти не са изплатени напълно,банките начисляват лихва.Например ако похарчите 1000лв. за дадено плащане и възстановите баланса на картата през гратисния период,обикновено лихва не се начислява.Но ако след изтичането на този предиод,дори 1 лев. от сумата остане неизплатен,се начислява лихва на цялата сума от 1000лв.Процентът на лихвата зависи от договора за издаване на кредитните карти между кредитодържателя и кредитоиздателя.

Гратисен Период

Това е периодът през който, кредитодържателя трябва да изплати оставащия баланс на кредитните се карти,преди да му бъде начислена лихва.Обикновено той е между 20-40 дни,но някои кредитни институции, притиснати от постянно растящата конкуренция предлагат гратисен период в срок до една година.

Posted on

Жилищни и ипотечни кредити

Ипотечни Кредити, Жилищни, за покупка на имот, за рефинансиране, за строеж на ипотечни кредити.

Ипотечни Кредити,онлайн сравнение на над 300 оферти за жилищни и ипотечни кредити.
Това са кредити,отпускани с цел придобиване,ремонт или строителство на недвижим, като обезпечение по кредита е ипотека върху самия имот,придобит със средствата от кредита,на друг ваш имот или такъв на трето лице.Те могат да бъдат също така и за рефинансиране на друг ипотечен кредит.Обикновено са структурирани за период от 30 или повече години,като изплащането им трябва да се извършва на определени месечни вноски,в зависимост от условята на сключения договор.Има множество различни варианти на ипотечни кредити,но някои зависимости,валидни навсякаде.
Ливха: тя може да бъде фиксирана или варираща

Срок: ипотечните кредити имат определен срок,през който цялата сума от кредита трябва да бъде изплатена.

Сума: за погасяване на заема и нейното изплащане на определени интервали.

Предплащане: някои банки,ограничават предплащането на даден ипотечен кредит,като налагат глоба на кредитополучателя.

Видове ипотечни кредити

Ипотечни Кредити за покупка на имот:

Това са кредити,които служат за покупка на имот,при който можете да ипотекитаре въпосния имот в полза на банката.Също така за ипотеката може да се използа и друг ваш имот или пък имот на трето лице,стига имотът да отговаря на изискаванията на кредитора.

Ипотечни Кредити за Довършителни Работи или Ремонти:

Това са кредити отпускани от банките за ремонт на стари сгради или довършителни работи на новопостроени имоти.При този вид ипотечни кредити,банките отпускат кредит срещу ипотека на ваш имот или имот на трето лице,като характерното е ,че той се отпуска на определен брой траншове,предварително договорени между двете страни.

Ипотечни Кредит за Строителство

Това са кредити,които банките отпускат на физически лица,за строителство на частни обекти(да не се бърка с бизнес кредити),при които можете да ипотекирате ваш собствен имот или такъв на трето лице.В много случаи изплащането му сатава на определни брой траншове,които зависят от предварително заложенто в проекто-сметната документация изразходване на средствата.Характерното при този кредит е,че можете сам да извършите строителните дейности или пък да ги възложите на фирма изпълнител.

Ипотечни Кредити за Рефинансиране

Това са кредити,с които можете да погасявате вноски по вече съществуващ кредит,с цел да улесните моментното си финансово състяние.

Потребителски Кредити с Ипотека

Това са кредити,при които ипотекирате ваш имот в полза на банката,но тя не съблюдава за неговото изразходване.Обикновено тези кредити се използват за лични текущи нужди.Да,това е предимство,но лихвените проценти при тези кредити са винаги по високи от колкото при останалите ипотечни кредити,също така,сроковете за тяхното погасяване са по малки,а и изискванията за доход,от банките,по големи.

Ипотечни Кредити за покупка на имот:

Това са кредити,които служат за покупка на имот,при който можете да ипотекитаре въпосния имот в полза на банката.Също така за ипотеката може да се използа и друг ваш имот или пък имот на трето лице,стига имотът да отговаря на изискаванията на кредитора.

Ипотечни Кредити за Довършителни Работи или Ремонти:

Това са кредити отпускани от банките за ремонт на стари сгради или довършителни работи на новопостроени имоти.При този вид ипотечни кредити,банките отпускат кредит срещу ипотека на ваш имот или имот на трето лице,като характерното е ,че той се отпуска на определен брой траншове,предварително договорени между двете страни.

Ипотечни Кредит за Строителство

Това са кредити,които банките отпускат на физически лица,за строителство на частни обекти(да не се бърка с бизнес кредити),при които можете да ипотекирате ваш собствен имот или такъв на трето лице.В много случаи изплащането му сатава на определни брой траншове,които зависят от предварително заложенто в проекто-сметната документация изразходване на средствата.Характерното при този кредит е,че можете сам да извършите строителните дейности или пък да ги възложите на фирма изпълнител.

Ипотечни Кредити за Рефинансиране

Това са кредити,с които можете да погасявате вноски по вече съществуващ кредит,с цел да улесните моментното си финансово състяние.

Потребителски Кредити с Ипотека

Това са кредити,при които ипотекирате ваш имот в полза на банката,но тя не съблюдава за неговото изразходване.Обикновено тези кредити се използват за лични текущи нужди.Да,това е предимство,но лихвените проценти при тези кредити са винаги по високи от колкото при останалите ипотечни кредити,също така,сроковете за тяхното погасяване са по малки,а и изискванията за доход,от банките,по големи.

СТЪПКИ ЗА ЖИЛИЩЕН И ИПОТЕЧЕН КРЕДИТ (НАЕМАТЕ ЛИ СЕ С ТОВА?)

 1. Запознаване с банките и кредитните продукти – в България има 29 банки и над 100 продукта по жилищни и ипотечни кредити. Имате ли възможност да ги обиколите всичките и да се запознаете с актуалните им условия по жилищни ипотечни кредити?
 2. Избор на кредит – вечер вкъщи обсъждате кой е най-подходящият жилищен или ипотечен кредитен продукт за Вас, докато направите своя избор. Пресметнахте ли каква цена ще платите за всеки жилищен кредит?
 3. Подготовка на документи за кандидатстване – всяка банка изисква специфичен пакет от документи при първоначалното кандидатстване. Вие попълнихте ли необходимите бланки, които трябва да подадете в банката?
 4. Подготовка на документи за окончателно одобрение – след първоначалното кандидатстване започва дълга подготовка на останалите необходими документи. Знаете ли кои трябва да извадите сами и кои да изисквате от продавача? А запознати ли сте кой документ от коя администрация трябва да се извади?
 5. Изготвяне на пазарна оценка – всяка банка работи с определени фирми оценители. Имате ли време да чакате телефонното позвъняване на оценителя и да се съобразите с неговата програма, за да присъствате на огледа?
 6. Подписване на договор за кредит – договорът за жилищен и ипотечен кредит е изпълнен с много клаузи. Не Ви ли се иска да имате повече време да ги проучите и да има към кого да се обърнете при възникнали въпроси?
 7. Организиране на ипотека – всяка банка работи с точно определени нотариуси. Знаете ли кои са те и имате ли време да избирате и да актуализирате необходимите документи?
  Усвояване на сумата – това вече е лесно, нали? 😉
Posted on

Бърз заем без поръчител и само с лична карта!

Кредит срещу лична карта

Кандидатстване за бързи онлайн кредити срещу лична карта и без поръчители

Онлайн кредитите изместиха традиционното банково кредитиране у нас в сегмента на кредитите до 1000 лв. заради бързината, липсата на много документи и факта, че не ви трябват поръчители.

Прочети повече за Бърз заем без поръчител и само с лична карта!

Posted on

Бърз безлихвен заем до заплата, кредит с 0% лихва

Пари до заплата без лихва

Онлайн кредити до заплата: бързи решения за спешни случаи!

Кредитите до заплата са сред най-актуалните кредитни продукти. Те се отпускат основно от небанкови финансови институции или т.нар. фирми за бързи кредити.

Прочети повече за Бърз безлихвен заем до заплата, кредит с 0% лихва

Posted on

Ипотечни кредити

Видове ипотечни кредити

Заем, обезпечен с ипотека върху жилищен или друг вид недвижим имот се нарича ипотечен кредит. Този вид дългосрочни заеми могат да бъдат условно разделени на две основни групи: целеви жилищни кредити и нецелеви заеми за покриване на текущи нужди.

Прочети повече за Ипотечни кредити

Posted on

Кредит за автомобил втора ръка или нов

Кредит за автомобил ( Автокредит )

Как да закупим автомобил най-безболезнено за семейният бюджет

Автомобил
Вземи кредит за автомобил без самоучастие

Закупуването на автомобил е една от най-скъпите покупки, която човек прави в живота си, след придобиването на апартамент и заплащане на образованието на децата.

Прочети повече за Кредит за автомобил втора ръка или нов

Posted on

Бързи кредити за хора с лоша кредитна история в ЦКР

кредит с лоша кредитна история

Искате бърз онлайн кредит, но сте с лошо кредитно досие? Ето решението:

 

Да се сдобиеш с лоша кредитна история е доста неприятно, ако впоследствие ти се наложи отново да теглиш кредит. Възможно е да срещнеш затруднения в това начинание. Затова е важно да не допускаш да се случи.

Прочети повече за Бързи кредити за хора с лоша кредитна история в ЦКР

Posted on

Вземи бързи пари на заем изцяло онлайн!

Имате спешно нужда от пари на заем?

Чувствате ли се в безизходица, а спешно да ви се налага д покриете спешни плащания? Спокойно, защото вече има решение на вашия проблем и той се казва бърз кредит само срещу лична карта.

Прочети повече за Вземи бързи пари на заем изцяло онлайн!

Posted on

Информация за изисквания при кандидатстване и отпускане на бърз кредит

Какво трябва да знаете, когато кандидатствате за бърз заем

Имате намерение да вземете бърз кредит, без доказване на месечно възнаграждение, то бъдете бдителни и преразгледайте условията на конкурентните кредитори за усвояване на заем.

Прочети повече за Информация за изисквания при кандидатстване и отпускане на бърз кредит